Friday, October 2, 2015

پاییز


پاییز
فصل نقطه چین برگ ها تا تو ..
و قدم هایی که با نجوای برگ ، سویت برمی دارم
پاییز
فصل باران های بی امان ...
و چترهایی که برای عجین شدن با تو دور انداخته ام
پاییز
فصل خیابان های خیس ...
و کفش های من که لمس می کند این رگ های سرد را
پاییز
فصل رها شدن در مه ...
و اصطکاک نگاه هایمان از پشت این دنیای تار
پاییز
فصل نسیم های خیال ...
و یاد بودنت که می لغزد در این روح نمناک
پاییز .... فصل تو ...
که پاییز وار برایم می وزی
پاییز .... فصل من ...
که پاییز وار برایت تمام می شوم ...

No comments:

Post a Comment